Verschijningsdatum Verschenen
ISBN 978 90 330 0413 1
Uitvoering Paperback
Prijs 10,00
Maat 14 x 21 cm
Aantal pagina’s 264
Taal Fries / Nederlands
Geïllustreerd Ja
Druk 1
Auteur(s) Aly van der Mark
Beschikbaar Ja 

Fryske nammen fan foarby

Bern ferneame wurdt sa stadichoan in seldsumheid. Nammen as Frietske en Froatsje, Hikke, Oktjen, Pals en Wolke komme hieltiten minder foar. Dêrfoar komme oare, aparte foarnammen yn it plak, lykas Dapper, Vlinder of Tijger.
Aly van der Mark, bekend fan Omrop Fryslân en fan de publikaasjes oer har eigen tún yn Hurdegaryp en de Gerrit Vlaskamp-tunen, sammelet al tsien jier rou-advertinsjes mei Fryske foarnammen.
Fral de nammen dy’t útstjerre hawwe har belangstelling. Se lit yn dit boek har ljocht skine oer sa’n 250 foarnammen dy’t ferdwine. Se fertelt ek de libbensferhalen fan guon ferstoarne minsken dy’t sa’n âlde namme droegen. Fierder skriuwt se oer minsken mei in opmerklike of nijmoadrige namme.

Verdwenen Friese voornamen

Kinderen naar de ouders of grootouders vernoemen wordt zo langzamerhand zeldzaam. In dit tweetalige boek over verdwenen Friese voornamen vertelt Aly van der Mark welke oude Friese voornamen aan het verdwijnen zijn en welke soms bijzondere namen ouders van nu uitkiezen. Ook komt ze met boeiende levensverhalen over mensen met oude namen.
Tien jaar lang verzamelde Aly van der Mark, bekend van Omrop Fryslân en haar publicaties
over haar mooie tuin in Hurdegaryp en de landschapstuinen van Gerrit Vlaskamp, Friese overlijdensadvertenties met oude namen die haar inspireerden tot dit verzorgd uitgegeven boek.